Положення про Раду молодих вчених

Національного університету
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

 

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" (далі Університет) є постійно діючим колегіальним, представницьким, дорадчим та координаційним органом з питань наукової діяльності молодих науковців та спеціалістів, які є працівниками Університету.

1.2. Рада молодих вчених є добровільним об’єднанням молодих повноважних представників факультетів Університету.

1.3. Рада молодих вчених Університету створена для координації роботи молодих вчених Університету, залучення молодих вчених до вирішення актуальних проблем розвитку науки.

1.4. Рада молодих вчених Університету співпрацює із науково-дослідницькою частиною Університету, молодими вченими, аспірантами, студентською науковою спільнотою, науковими організаціями Полтавської області.

1.5. Рада молодих вчених Університету діє згідно з чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно згідно з Законами України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1.07.2014 (зі змінами та доповненнями) та «Про молодіжні та дитячі громадські організації» № 281-XIV від 1.12.1998, Статутом Університету і цим Положенням.

1.6. У своїй діяльності Рада молодих вчених керується наступним:

1.6.1. законністю;

1.6.2. конкурентоспроможністю науки та освіти;

1.6.3. гласністю;

1.6.4. колегіальністю;

1.6.5. пріоритетністю наукової діяльності та її важливість у суспільстві.

 

2. Мета, завдання та види діяльності Ради молодих вчених

 

2.1. Метою діяльності Ради молодих вчених є всебічне сприяння науковій та іншій творчій діяльності молодих науковців Університету.

2.2. Відповідно до поставленої мети завданнями Ради молодих вчених є такі:

2.2.1. підтримка професійного та наукового зростання молодих вчених у межах існуючих та нових наукових шкіл, які існують в Університеті;

2.2.2. інформаційна підтримка щодо можливості висвітлення наукових здобутків у фахових наукових виданнях, обговорення результатів дослідження на науково-практичних конференціях тощо;

2.2.3. об’єднання зусиль молодих вчених для вирішення актуальних наукових проблем (у тому числі тих, що постають перед Університетом) шляхом виконання науково-дослідних тем, видання колективних монографій та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо;

2.2.4. координація спільної наукової діяльності молодих вчених шляхом ведення банку даних наукових розробок молодих вчених;

2.2.5. підтримка участі студентів та молодих вчених у стипендіальних та грантових програмах;

2.2.6. рекомендація молодих вчених для їхнього представлення на здобуття державних премій, почесних звань, отримання іменних стипендій, премій, нагород;

2.2.7. розвиток міжнародних наукових зв’язків за участю молодих вчених Університету;

2.2.8. сприяння висвітленню здобутків молодих вчених та впровадженню їх у практику.

2.3. Для досягнення поставленої мети Рада молодих вчених Університету виконує такі види діяльності:

2.3.1. здійснює взаємодію з Радами молодих вчених інших ВНЗ, науковими та дослідницькими установами, органами державної влади з питань участі молодих вчених у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах, які призначені для обміну досвідом, науковими здобутками та висвітлення таких здобутків у науковій спільноті;

2.3.2. сприяє та організовує видання наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених;

2.3.3. може представляти кандидатів та подає пропозиції на розгляд до Вченої Ради Університету, ректорату на отримання іменних стипендій та премій для молодих вчених;

2.3.4. інформує молодих вчених Університету про наукові заходи (наукові та науково-практичні конференції, стажування, публікації колективних монографій, спільні дослідження, грантові програми), які проводяться в Університеті, в інших ВНЗ України та за кордоном;

2.3.5. здійснює постійний моніторинг за розробками молодих вчених Університету;

2.3.6. розміщує оперативну інформацію про діяльність Ради молодих вчених Університету, здобутки членів Ради молодих вчених Університету, конференції, грантові програми, конкурси наукових робіт тощо на Інтернет-сайті;

2.3.7.веде інші види координаційної та організаційної діяльності, які пов’язані із науковою діяльністю молодих вчених Університету, за дорученням ректора та Вченої Ради Університету.

 

3. Організаційна структура та порядок формування Ради молодих вчених Університету

 

3.1. Рада молодих вчених діє на рівні факультетів та Університету в цілому.

3.2. Порядок формування Ради молодих вчених Університету:

3.2.1. членами Ради молодих вчених можуть бути молоді науковці, спеціалісти, аспіранти, викладачі Університету: у віці до 35 років – спеціалісти без ступеня та кандидати наук; у віці до 40 років – докторанти та доктори наук;

3.2.2. як виняток, членами Ради молодих вчених можуть бути магістранти, які плідно займаються науковою діяльністю; членство студента у Раді молодих вчених здійснюється за поданням завідуючого кафедрою, за спеціальністю якої навчається студент, за умови добровільної згоди магістранта, із погодженням із Головою Ради молодих вчених;

3.2.3. членство в Раді молодих вчених є добровільним;

3.2.4. членство в Раді молодих вчених здійснюється на підставі письмової заяви, поданою особою на ім’я Голови Ради молодих вчених Університету;

3.2.5. членські внески у Раді молодих вчених є відсутніми.

3.3. Молодий науковець, який вступив до Ради молодих вчених, може бути виведений зі складу Ради у таких випадках:

3.3.1. за власним бажанням відповідно до заяви, яку подано на ім’я Голови Ради молодих вчених Університету;

3.3.2. автоматично при звільненні з Університету за будь-якою причиною;

3.3.3. за віком;

3.3.4. за обґрунтованим поданням Голови Ради молодих вчених, яке затверджується Вченою Радою Університету;

3.3.5. невиконання рішень Ради молодих вчених або Правління Ради молодих вчених, які є прийнятими в межах їхніх повноважень.

3.4. Вищим органом Ради молодих вчених Університету є загальні збори молодих вчених Університету. У період між загальними зборами молодих вчених вищим органом є Рада молодих вчених Університету.

3.5. Раду молодих вчених Університету очолює Голова, який здійснює загальне керівництво Радою молодих вчених, керівництво Правлінням Ради молодих вчених, є офіційним представником Ради молодих вчених Університету у взаємодії із Ректоратом Університету, Вченою Радою Університету, органами державної влади, науково-дослідними організаціями.

3.6. Голова Ради молодих вчених Університету призначається наказом ректора за поданням Вченої Ради Університету. Голова Ради молодих вчених Університету має бути працівником Університету, який на момент призначення має ступінь кандидата або доктора наук.

3.7. Голова Ради молодих вчених Університету може бути відкликаний наказом ректора за поданням Вченої Ради Університету або за власним бажанням.

3.8. Голова Ради молодих вчених Університету може входити до складу Вченої Ради Університету.

3.9. Виконавчим органом Ради молодих вчених Університету є Правління.

3.9.1. Правління Ради молодих вчених Університету є постійно діючим колегіальним органом, який виконує координаційні функції та організує виконання завдань Ради молодих вчених Університету та видів її діяльності.

3.9.2. Головою Правління Ради молодих вчених Університету є Голова Ради молодих вчених.

3.9.3. Заступник Голови Правління Ради та секретар Ради обираються на засіданні Правління Ради.

3.9.4. До складу Правління Ради молодих вчених Університету входять 9 осіб, які визначаються за поданням вчених рад факультетів Університету на підставі пропозицій зборів молодих вчених факультетів та затверджуються Вченою Радою Університету.

3.9.5. Член Правління Ради молодих вчених визначається строком на два роки. Далі його членство має бути поновлене або призупинене на основі рішення Вченої Ради Університету за поданням декану того факультету, який член Правління Ради молодих вчених представляє.

3.9.6. Член Правління Ради молодих вчених може бути відкликаний за власним бажанням або за поданням Вченої Ради Університету.

3.9.7. Правління Ради молодих вчених Університету має право залучати до виконання завдань та видів діяльності членів Ради молодих вчених Університету.

3.9.8. Будь-який молодий вчений, який є членом Ради молодих вчених Університету, може бути призначений членом Правління Ради молодих вчених Університету.

3.9.9.Дата затвердження нового складу Правління Ради молодих вчених є датою початку його повноважень.

3.9.10.Правління Ради молодих вчених підзвітне загальним зборам Ради молодих вчених Університету, вченій Раді Університету та ректорові Університету.

3.10.Будь-який член Ради молодих вчених має право бути обраним у Правління Ради, проявляти ініціативу, вносити свої пропозиції до роботи Ради молодих вчених, брати участь у обговоренні всіх питань та заходах Ради молодих вчених.

 

4. Порядок роботи Ради молодих вчених

4.1. Загальні збори Ради молодих вчених проводяться не менше, ніж раз на рік. Рішення загальних зборів Ради молодих вчених вважаються правочинними, якщо на засіданні були присутні більше, ніж половина членів Ради молодих вчених. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради молодих вчених, які були присутні на засіданні.

4.2. Позачергове засідання Ради молодих вчених Університету може бути проведене за рішенням ректора Університету, Вченої Ради Університету, Правління Ради молодих вчених Університету.

4.3. Засідання Правління Ради молодих вчених проводяться щомісячно. Рішення Правління Ради молодих вчених вважаються правочинними, якщо на засіданні були присутні більше, ніж половина членів Правління Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які були присутні на засіданні. У разі, якщо кількість членів Правління Ради молодих вчених, які присутні на засіданні, є парним числом, та голоси за різні варіанти рішення розподілилися порівну, Голова Правління має два голоси.

4.4. Позачергове засідання Правління Ради молодих вчених може бути проведене за ініціативою ректора Університету, Вченої Ради Університету, Голови Правління Ради молодих вчених Університету.

4.5. Рада молодих вчених Університету здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи, який розробляється Головою Ради молодих вчених, схвалюється на засіданні Правління Ради молодих вчених та узгоджується із ректоратом Університету в особі профільного проректора.

4.6. Правління Ради молодих вчених готує та представляє звіт про діяльність Ради молодих вчених Університету на засіданні загальних зборів Ради молодих вчених Університету (щорічно) та Вченої Ради Університету (щорічно).

4.7. Будь-який член Ради молодих вчених зобов’язаний виконувати рішення Правління Ради молодих вчених, що прийняті в межах його повноважень з метою виконання завдань Ради молодих вчених та здійснення видів її діяльності, затверджених даним Положенням, своєчасно виконувати взяті на себе зобов’язання, у будь-якій діяльності, яка належить до компетенції Ради молодих вчених, дотримуватися її рішень. Член Ради молодих вчених несе відповідальність за виконання конкретно поставлених завдань.

4.8. Голова Ради молодих вчених Університету несе відповідальність за діяльність Ради, здійснює загальне керівництво Радою молодих вчених та її Правлінням впродовж періоду дії своїх повноважень, є офіційним представником Ради молодих вчених Університету. За необхідності Голова Ради молодих вчених може передавати функції керівництва одному з членів Правління Ради молодих вчених Університету.

4.9. Голова Ради молодих вчених Університету має право приймати рішення про час та формат проведення засідання Ради молодих вчених, чергового засідання Правління, координувати діяльність Ради молодих вчених з Адміністрацією Університету, представляти Раду молодих вчених у взаємодії із юридичними та фізичними особами в межах своїх повноважень.

 

5. Взаємодія Ради молодих вчених з Адміністрацією Університету

5.1. Рада молодих вчених активно співпрацює із Адміністрацією Університету.

5.2. Завдання Ради молодих вчених у співпраці із Адміністрацією Університету є такими:

5.2.1. надання допомоги Університету в організації та проведенні наукових та науково-практичних конференцій за участю молодих вчених;

5.2.2. забезпечення відповідно до отриманих запитів аналітичною інформацією про результати діяльності молодих науковців, їхні проблеми та ініціативи;

5.2.3. надання відповідно до отриманих запитів та ініціатив пропозицій ректору Університету, представникам ректорату, науково-дослідній частині, керівництву факультетів щодо удосконалення організації наукової діяльності молодих науковців.

5.3. Завдання Адміністрації Університету у співпраці із Радою молодих вчених є такими:

5.3.1. забезпечення консультаційної, організаційної та матеріальної підтримки діяльності Ради молодих вчених;

5.3.2. створення умов, які є необхідними для ефективної діяльності Ради молодих вчених.

 

Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат технічних наук, доцент
Чичуліна Ксенія Вікторівна

email: Chichulinak@ukr.net; т.:050-013-72-82.

Top