Голова Ради молодих учених університету – кандидат філологічних наук, доцент Денисовець Ірина Вікторівна

  +380665951352

  denysovets.ira@gmail.com

Денисовець Ірина Вікторівна, 1989 року народження.

У 2012 році закінчила з відзнакою Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога. Вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури (Диплом ТА № 43797701) та паралельно здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» й отримала кваліфікацію магістра філології. Викладача української мови і літератури (диплом ТА № 43693524); отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика. Вчителя історії (диплом ТА № 43315379).

У 2013 – 2016 рр. навчалася в аспірантурі Інституту української мови Національної академії наук України (відділ граматики та наукової термінології; науковий керівник – д.філол.н., проф. Городенська К.Г.). 12 травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації «Словотвірна вербалізація емоційно-оцінної семантики в сучасній українській дитячій прозі». Диплом кандидата наук – ДК № 037243 1 липня 2016 року.

У 2020 р. отримала вчене звання доцента кафедри українознавства, культури та документознавства.

З 2012 року працює в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Зараз обіймає посаду доцента українознавства, культури та документознавства. З 2017 р. виконує обов’язки заступника декана гуманітарного факультету з освітньої та виховної роботи.

Протягом 2017 – 2019 рр. виконувала обов’язки члена комісії атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

У 2017 р. пройшла науково-педагогічне стажування «Innovations in Higher Education: Global Trends and Regional Experience» у Технічному університеті м. Кошице (15 – 20 травня 2017 року м. Кошице, Словаччина) (112 годин), сертифікат № № 206/2017 від 20 травня 2017 р.

Має сертифікат щодо володіння англійською мовою на рівні В2 TRACK TEST ID: 264840.

Проводить практичні заняття та читає лекції, здійснює керівництво курсовими і дипломними роботами, підготовкою виступів студентів на конференціях.

У 2020 р. підготувала переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

У 2020 р. стала стипендіатом стипендії імені Героя Небесної Сотні – Героя України Ігоря Сердюка

Науковими напрямами досліджень Денисовець І.В. є функційна граматика сучасної української літературної мови, словотвірна термінологія, мовні явища в сучасній українській дитячій прозі; методика викладання української мови як іноземної; прикладні соціально-комунікаційні технології.

Денисовець І.В. має 95 публікацій, з них 88 наукові та 7 навчально-методичних, зокрема: 1 одноосібна монографія, 3 монографії у співавторстві (у т. ч. 1 – видано в країні ЄС), 17 статей у фахових виданнях України, 4 статті в наукових виданнях інших держав; 15 – у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; 5 – навчально-методичних праць, у т.ч. 3 навчальних посібники, 1 публікація у виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science, 2 авторських свідоцтва на твір.


Голова Ради молодих учених навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту – кандидат економічних наук Чайкіна Аліна Олександрівна

  +380665390178

  alinachaikina@ukr.net

Чайкіна Аліна Олександрівна, 1990 року народження.

Закінчила у 2012 році Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – магістр економіки підприємства.

У 2016 році захищено кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка у спеціалізованій вченій раді по захисту дисертацій Д 44.052.03 Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за темою: «Науково-методичні засади формування підприємницького потенціалу регіону» (ДК № 036717 від 01.07.2016).

Доцент кафедри менеджменту і логістики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Загальний науково-педагогічний стаж – 5 років.

Читає курси лекцій, проводить практичні заняття, здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами, відповідальний секретар з проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій кафедри, відповідає за міжнародну діяльність кафедри, роботу з студентами-іноземцями.

Також є бізнес-тренером Молодіжного бізнес-інкубатора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», керівником студентського науково-практичного гуртка «Бізнес-клуб».

Науковим напрямом дослідження є інноваційний розвиток підприємства в умовах діджиталізації, управління розвитком підприємницького потенціалу України та її регіонів.

Має понад 100 публікацій, 6 свідоцтв на авторське право, 2 посібника. Публікувалась у фахових виданнях України, має статті у наукових виданнях інших держав; у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, у колективних монографіях, періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Index Copernicus, у наукометричній базі Scopus.

У 2015 році брала участь проєкті від Британської Ради «Researcher Connect» в Україні. Пройшла серію модулів, спрямованих на розвиток комунікативних навичок молодих вчених, необхідних для успішного міжнародного спілкування та співпраці.

У січні 2017 року завершено навчання за програмою Learn English Pathways Intermediate від Британської Ради в Україні (British Council). Отримано сертифікат про успішне проходження дистанційного курсу за рівнем Intermediate.

У 2018 році складено тест з англійської мови «Aptis» (British Council) і отримано сертифікат міжнародного зразка рівня володіння іноземною мовою за рівнем «С».

У 2019 пройдено стажування на кафедрі менеджменту в будівництві (Київський національний університет будівництва і архітектури) та отримано сертифікат академічної мобільності (120 годин).

У 2020 отримано свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1871-20 за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» (210 годин).

Пройдено міжнародне стажування у Wyższe Seminarium DuchowneStowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Варшава, Польща) з 01.10.2020-23.12.2020, отримано сертифікат про 3 місяці стажування (180 годин, 6 кредитів) №022/122020 за темою «Wspolczesne podejscia do organizacji procesu edukacyjnego na wyzszej uczelni» (Сучасні підходи до організації навчального процесу в університеті).

Пройдено тренінг від Британської Ради «Active Citizens Local Training» 03.02.2021-05.02.2021 (During the training participant gained skills, expertise and practice in sustainable social development, intercultural dialogue, social action planning and community networking).

Пройшла освітні вебінари зі співпраці бізнесу та університетів «Uni Biz Bridge 6» (9-13.02.2021 р.), обсягом 17 академічних годин.


Голова Ради молодих учених навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою – кандидат технічних наук, доцент Авраменко Юрій Олександрович

  +38050-505-07-44

  avramenko.pntu@gmail.com

Авраменко Юрій Олександрович, 1987 року народження.

Закінчив у 2009 році Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію магістр будівництва з відзнакою.

Кандидат технічних наук з 25 січня 2013 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції будівлі та споруди, диплом ДК № 011672 від 25 січня 2013 року.

У 2021 отримав вчене звання доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії.

Авраменко Ю.О. багато уваги приділяє науково-методичній складовій навчального процесу. Основні навчальні курси – «Architecture of buildings and structures and basics of construction», «Планування міст і транспорт/Urban planning and transport», «Основи ВІМ-технологій у будівництві/Basics of BIM-technologies in construction», для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Постійно оновлює науково-методичне забезпечення дисциплін, залучає результати нових наукових досліджень у навчальний процес, є куратором-тьютором академічної групи, здійснює керівництво магістерськими роботами, відповідальний за навчально-виробничу практику студентів кафедри будівництва та цивільної інженерії.

Науковим напрямом дослідження Авраменка Ю.О. є проблеми створення та впровадження нових легких сталезалізобетонних конструкцій, дослідження у сфері утеплення, ремонту та реконструкції будівель та споруд. Отримані результати були враховані при розробці нормативного документу ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009 «Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів». Приймав активну участь у реалізації проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» за участю Європейського інвестиційного банку, виконанні науково-дослідних робіт за напрямом «Енергетика та енергоефективність», що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України, а також на замовлення організацій та підприємств будівельної галузі.

Впроваджує отримані наукові результати при виконанні госпдоговірної тематики. Практичний досвід впроваджує у навчальний процес.

Автор 62 публікацій, з них 56 наукові та 6 навчально-методичних. Після захисту кандидатської дисертації опублікував 47 праць, у тому числі: 11 статей у фахових виданнях України, 5 статей в наукових виданнях інших держав; 10 – у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; 6 – навчально-методичних праць, у т.ч. 1 навчальний посібник, 4 публікації у виданнях, які індексуються у міжнародної наукометричної бази SCOPUS. Брав участь у роботі 17 конференцій за профілем кафедри, у тому числі очно у 6th International Scientific Conference «Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings» (м. Харків, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE – 2018». (м. Лондон, 2018 р.); ІІІ Міжнародній українсько-азербайджанській конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020. (м. Баку, 2020 р.). За результатами конференцій опубліковані статті, тези та доповіді.

Отримав сертифікат міжнародного зразка рівня володіння іноземною мовою В2 (Independent user) у ECL Exam Centre «Universal Test» (29.09.2020 р.).

Пройшов науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Вроцлавеку (Республіка Польща) стажування на тему: «Innovative method for the organization of educational process for engineering students in Ukraine and EU countries», що складалося з 6 кредитів ECTS – 180 годин., сертифікат
№ TSI-162801-KSW від 28 грудня 2020 р.

З 01.01.2020 по 31.12.2020 року. Авраменко Ю.О. був стипендіатом іменної стипендії Полтавської міської ради для молодих учених закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації та наукових установ м. Полтава.

Лауреат премії президента України для молодих вчених за колективну роботу «Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект».


Голова Ради молодих учених навчально-наукового інституту нафти і газу – аспірантка Агейчева Олександра Олександрівна

  +380665904500

  a.aheicheva@ukr.net

Агейчева Олександра Олександрівна, 1990 року народження.

Освіта:

1997 – 2007

Школа № 38 м.Полтава

2007 – 2012

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

2012-2014

Івано-Франківський університет нафти і газу

2019 –

Національний університет «Полтавська політехніка

імені Юрія Кондратюка»

Трудова діяльність:

2012 – 2017 – Полтавський коледж нафти і газу –

викладач спеціальних дисциплін

   

2017- – Полтавський коледж нафти і газу –

голова циклової комісії бурових дисциплін

   

Відзнаки:

– Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації

Наукова діяльність:

Агейчева Олександра Олександрівна є активною учасницею міжнародних проєктів.

  • Study visit патентне відомство Швеції (Стокгольм, 2018);
  • Форум «Стратегія розвитку Дунайського регіону» (Будапешт, 2017)
  • Study visit Дослідницький центр Норвегії (Осло, 2018)
  • Участь у програмі Еразмус+ Don’t leave your future (Туреччина, 2019)
  • Щорічна участь у Саміті Women in Tech Summit (Польща 2019, 2020)
   

На високому рівні володіє сучасними інноваційними методиками і технологіями, активно їх використовує в освітньому процесі. Продукує оригінальні, інноваційні ідеї, активно впроваджує інтерактивні форми та методи організації навчального заняття, сприяє формуванню у студентів умінь, самостійно здобувати знання. Виявляє високий рівень знань дисциплін, що викладає. Бере участь у вебінарах, семінарах, освітніх проєктах, зокрема, в перфомансі освітніх майстер-класів «Освітній десант» (2019); інтенсиві з сучасних підходів та методів у викладанні: фасилітація, тренінг, коучинг, проведеному студією сучасного викладача Teaching Update (2020). Розробила курси дистанційного навчання з дисциплін, які викладає, з інтерактивним контентом, створеним на платформі навчальних Інтернет ресурсів. З метою підвищення фахового рівня бере участь у форумах, конференціях, виставках.

Агейчева О.О. є керівником студентського гуртка буріння свердловин. Бере участь у професійних об єднаннях за спеціальністю. Є членом Society of Petroleum Engineers та Жіночого енергетичного клубу

Динамічний кар’єрний та життєвий успіх, підкріплений постійним саморозвитком і високими морально-етичними цінностями є характерними рисами Олександри.

. • Вона вміє об’єднати колектив і спрямувати його діяльність на

досягнення поставлених цілей.

• Креативна особистість з високим рівнем організаторсько-комунікаційних

здібностей та позитивним досвідом розробки й реалізації наукових проєктів.


Голова Ради молодих учених навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки – кандидат технічних наук Криворот Анатолій Ігорович

  +380990153701

  anatoliikryvorot@gmail.

Криворот Анатолій Ігорович, 1987 року народження.

Закінчив у 2009 році Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» та здобув кваліфікацію магістр інженерної механіки.

Паралельно навчався за програмою офіцерів запасу при Військовому інституту телекомунікації і інформатизації НТУУ «КПІ» яку успішно закінчив у 2008 році.

Кандидат технічних наук за спеціальність 05.22.02 – Автомобілі та трактори. Дисертацію на тему: «Поліпшення тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності транспортних засобів, що працюють на газогенераторному паливі» захистив 3 грудня 2020 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.059.03 Національного транспортного університету (м.Київ).

Читає курси лекцій, проводить практичні та лабораторні заняття, здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

Науковим напрямом дослідження є: поліпшення експлуатаційних властивостей автомобілів, двигуни яких працюють на альтернативних видах палива; теоретичне обґрунтування та створення засобів механізації штукатурних робіт у будівництві. дослідження параметрів систем збору даних, що призначені для розрахунку стаціонарних і динамічних режимів роботи технологічних схем збору і підготовки зернових культур до довгочасного зберігання. Приймав участь у виконанні наукового проекту «Розроблення автоматизованої системи керування процесом сушіння зернових культур», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, у 2019 р. Власна наукова зацікавленість: дослідження механотронної системи керування безперервним процесом апаратури масообміну і теплообміну під час сушіння зернових культур.

Має 55 наукових публікацій, 1 патент на корисну модель і 25 навчально-методичних рекомендацій та вказівок. Має статті у фахових виданнях України, статті у наукових виданнях інших держав; у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Index Copernicus та Scopus.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №755 від 27.06.2012 р. про направлення на навчання та стажування у провідні закордонні вищі навчальні заклади в рамках державної програми навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном був направлений на навчальне стажування у Королівський технологічний інститут (Royal Institute of Technology), м.Стокгольм, Швеція. Стажування проводилось у період з 11 жовтня по 17 грудня 2012 року.

Неодноразово нагороджений подяками та почесними грамотами багатьох університетів України. Нагороджений Почесною грамотою голови Шевченківської районної у м. Полтава раді.


Голова Ради молодих учених гуманітарного факультету – кандидат філологічних наук, доцент Павельєва Анна Костянтинівна

  095-910-81-92

  kunsite.zi@gmail.com

Павельєва Анна Костянтинівна, 1987 року народження.

З 2009 року працює у Національному університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Зараз обіймає посаду доцента кафедри германської філології та перекладу.

У 2009 році закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури (Диплом ТА № 36919182) та паралельно здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти. Викладача англійської мови та зарубіжної літератури (диплом ТА № 37403448).

28 лютого 2018 року отримала диплом магістра за спеціальністю «Філологія», ступінь вищої освіти – магістр, та здобула професійну кваліфікацію «Магістр з перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов» (диплом М18 № 048477).

У 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка при кафедрі світової літератури (науковий керівник – д. філол. н., проф. Мацапура В. І. ). 24 грудня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 – російська література. Тема дисертації – ”Художній час та художній простір у циклах М. В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Миргород»”.

Диплом кандидата наук – ДК № 015480 від – було видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 4 липня 2013 року.

Отримала вчене звання доцента. Атестат доцента АД №003218 від 15.10.2019 року.

Навчаючись в аспірантурі, отримувала академічну стипендію Президента України за 2011/2012 навчальний рік (наказ № 1248 від 01.11.2011).

19 листопада 2019 року отримала стипендію імені Героя Небесної Сотні – Героя України Ігоря Сердюка, у номінації «Молоді вчені закладів вищої освіти та наукових установ».

Павельєва А.К. взяла участь у 92 вебінарах (усі – з сертифікатами) від компаній Clarivate Analytics, Elsevier, British Council, Cambridge Assessment English, LanguageCert, Macmillan Education, Pearson English, EducationWeek, пройшла 12 мовних онлайн-курсів (з сертифікатами) від провідних університетів Європи, США та Австралії та склала міжнародний іспит Aptis на володіння англійською мовою, отримавши рівень С.

Павельєва А. К. активно займається науково-дослідною роботою, взяла участь у 99 конференціях та має 102 публікації (60 – одноосібно), з них 95 наукових (53 статті, у тому числі 27 статей у фахових виданнях України, 25 статей у наукових збірниках, 2 статті в наукометричній базі даних SCOPUS, 45 тез доповідей, 2 колективні монографії, 1 навчальний посібник), 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і 14 навчально-методичних публікацій .

Науковими напрямами досліджень Павельєвої А. К. є гоголезнавство, світова література, літературознавство, теорія і практика перекладу.

В рамках угоди між Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Данським інститутом культури Павельєва А.К. виконує обов’язки перекладача-синхроніста у дансько-українських соціально-мистецьких проектах .

Проводить практичні заняття та читає лекції, здійснює керівництво курсовими та магістерськими роботами, підготовкою виступів студентів на конференціях.

Член науково-методичної ради гуманітарного факультету, керівник студентського наукового гуртка «Філологія», бере активну участь у підготовці міжнародних конференцій, що проводяться на базі кафедри; забезпечує усні (синхронні та послідовні переклади) у мовній парі «українська/російська-англійська» та «англійська-українська/російська» під час заходів за участю іноземних делегацій; проводить заняття з англійської мови для НПП університету на базі Центру іноземних мов.


Голова Ради молодих учених факультету фізичної культури та спорту – кандидат наук з фізичного виховання та спорту Синиця Тетяна Олександрівна

Синиця Тетяна Олександрівна, 1986 року народження.

У 2008 році закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобула кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології, керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи (Диплом ТА № 34946289)

З 2012 року працює у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Зараз обіймає посаду завідувача кафедри фізичного виховання

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» при Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського. Тема дисертації – ”Корекція фізичного стану жінок першого зрілого віку засобами оздоровчої аеробіки і ментального фітнесу». Диплом кандидата наук – ДК № 056153 – було видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 лютого 2020 року

У 2013 році здобула звання Майстра спорту України з черліденгу.

Проводить практичні заняття та читає лекції, здійснює керівництво курсовими та магістерськими роботами. Є тренером збірної університету з черліденгу. Суддя ІІ категорії. Здійснює суддівство змагань Чемпіонатів та Кубків України з черліденгу (з 2015 року)

Наукові інтереси: оздоровчі види рухової активності. Застосування засобів аеробіки та фітнесу для поліпшення фізичного стану жінок першого зрілого віку. Тренувальний процес черлідерів. Методика підготовки спортсменів.

Має більше 20 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 8 у фахових виданнях, 4 у закордонних.

Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат філологічних наук, доцент
Денисовець Ірина Вікторівна

email: denysovets.ira@gmail.com; т.:(066) 595-13-52.

Top